Wednesday, 17 April 2019

राजस्थानी अरज

मायड़ भासा रा हेताळूवां घणे मान राम राम...
राजस्थानी सौरम में पोस्ट करण सारू लारले दिनां कासा बिको पड़ग्यो।
अब लगोलग हर तिजे दिन आपने मायड़ भासा री रचना बांचण ने मिलसी।
आप री पसन्द नापसन्द सारू वाट्सप माथै लिख सको। राजस्थानी सौरम
रौ लिंक केई जणां ने वाट्सप सूं भेज रहया हां। राजस्थानी सौरम वास्ते 
फेसबुक माथै राजस्थानी सौरम पेज लाइक करो। ऑन लाइन राजस्थानी 
बांचण सारू google में लिखो rajasthanisouram  या पछे राजस्थानी
सौरम। राजस्थानी री खबर भी वाट्सअप पर भेज सको। दूजा 
लोगां ने राजस्थानी सौरम सूं जोड़न वास्ते मोबाइल नम्बर 9413365577
माथै वाट्सअप कर सको। 
अरजवन्त...
बाबूलाल टाक राजस्थानी सौरम नागौर राजस्थान...
 
राजस्थानी सिरजण
कीं तो कर दै कार भायला,
अबकी पड़ेला पार भायला।
आखी उमर गमा दी यूं ही,
तूं कर दै चिमत्कार भायला।
औसर आयां चुके जका री,
जिन्दगाणी बेकार भायला।
सावचेती निजर री राखजे,
पुरसी थाळी राज भायला।
बरस पचीसां सपनो देख्यो,
अब कर दै साकार भायला।

No comments:

Post a Comment