Friday, 15 June 2018

जै जै राजस्थानी

रामा-सामा मानज्यो
मायड़ भासा रा हेताळूवां ...राजस्थानी सौरम रै कांनी सूं घणे मान रामा-सामा मानज्यो सा। फेसबुक माथै राजस्थानी सौरम पेज लाइक करो। ऑन लाइन राजस्थानी बांचण सारू google में लिखो rajasthanisouram  या पछे राजस्थानी सौरम। राजस्थानी री खबर भी वाट्सअप पर भेज सको। दूजा लोगां ने राजस्थानी सौरम सूं जोड़न वास्ते मोबाइल नम्बर 9413365577 माथै वाट्सअप करो।     बाबूलाल टाक राजस्थानी सौरम नागौर राजस्थान...
------जै जै राजस्थानी

No comments:

Post a Comment