Monday, 18 June 2018

राजस्थानी सिरजण

बिणजारा सारू लिखो रचनाकारां 

 राजस्थानी छापा ‘बिणजारो’ रा सह सम्पादक डॉ महेन्द्र मील  2018 अंक  मांय प्रकासण सारु अणछपयोड़ी टाळवीं रचनावां री मांग करी। इण सारू लिखारां लिखो अर रचनावां भेजो। रचना रै साथै लिखारा रौ पूरो परिचै, पासपोर्ट साइज रो फोटू, डाक रो पूरो पतो-ठिकाणों, टेलीफोन नै ई-मेल पतो भेजो।इण सारू रचना टाइप कराय’र ई-मेल सूं भेजण रै सागे समीक्षा सारु पोथी री दोय पड़तां मंगवाई। रचना भेजण वास्ते डाक इण पता माथै भेजो।
डॉ. महेन्द्र मील, सह सम्पादक ‘बिणजारो’  श्री मोहनकुंज, वीर तेजा कॉलोनी, नवलगढ़ रोड, सीकर (राज.) - 332001 अर सम्पर्क वास्ते उणा रा मोबाइल नम्बर  9950428197 अर ई-मेल रौ पतो

No comments:

Post a Comment